O projektu ZeEUS v Plzni / Project ZeEUS in Pilsen

CZ

ZeEUS (Zero Emission Urgan Bus Systems) je evropský projekt, který zastřešuje mezinárodní asociace veřejné dopravy – UITP (International Association of Public Transport)

UITP koordinuje 40 partnerů zastupujících různé oblasti týkající se mobility po dobu 42 měsíců demonstračního projektu ZeEUS, jehož cílem je rozšíření plně elektrického řešení pro širší část městské autobusové sítě. Vývoj elektrických velkokapacitních vozidel a vytvoření infrastruktury schopné poskytnout požadovanou nabíjecí energii usnadní zavádění na trh s elektrickými autobusy v Evropě.

ZeEUS představuje elektrobusy s rozdílnými inovativními elektrickými pohony, které jsou testovány v různých evropských městech: Barcelona, Bonn, Cagliari, London, Münster, Plzeň a Stockholm.

Hlavním cílem plzeňského testovacího projektu je nasazení dvou plně elektrických autobusů v kombinaci s rychlodobíjecí infrastrukturou a ukázat tak možnost, jak plně nahradit stávající městské dieselové autobusy. Bateriové autobusy ŠKODA PERUN HP jsou čistě elektrická 12 metrů dlouhá a plně nízkopodlažní městská vozidla s pokročilým systém baterií umožňující rychlé nabíjení na zastávkách nebo konečných stanicích. Systém rychlodobíjení byl vybrán jako nejefektivnější řešení pro kombinaci mezi vzdáleností autobusové linky, času pro nabíjení a také požadovaných parametrů vozidla jako je obsaditelnost. Provoz elektrobusů bude probíhat na standardní městské autobusové lince č. 33 s délkou 7 km v jednom směru. Linka č. 33 byla vybrána z několika důvodů: začíná v historickém centru a končí na jednom z nejhustěji obydlených předměstí Plzně. Linka má převýšení cca 100m, takže umožňuje testovat rekuperaci brzdné energie na dobití baterie.

Plzeň je čtvrtým největším městem v České republice. V západní části Čech zaujímá výrazné dominantní postavení jako silné průmyslové, obchodní, kulturní a správní centrum. Město bylo založeno v roce 1295 na soutoku řek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže českým králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj. Dnešní Plzeň se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde zhruba 167 000 obyvatel. Vysoká kulturní i hospodářská úroveň města se odrazila v osobitém stavebním vývoji. Historické jádro města bylo v roce 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací. Mezi cenné stavební památky patří zejména gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční radnice, barokní přestavby budov arciděkanství a františkánského kláštera či židovská synagoga. Plzeň se stala Evropským hlavním městem kultury 2015, která ukazuje rozmanitost kulturního života ve městě.

EN

ZeEUS (Zero Emission Urban Bus Systems) is a European project, which encompasses the International Association of Public Transport – UITP.

UITP coordinates a consortium of 40 partners to work on the 42-month demonstration project ZeEUS aiming at extending the fully-electric solution to a wider part of the urban bus network. Developing electric vehicles of standard 12m length and capacity together with creating an infrastructure able to provide the required charging energy will facilitate the market up-take of electric buses in Europe.

ZeEUS introduces electric buses of different innovative electric power train systems solutions to be demonstrated in different European cities: Barcelona, Bonn, Cagliari, London, Münster, Pilsen and Stockholm.

The main objective of the Plzen demo is to test in real operation two full electric buses in combination with rapid charging infrastructure in order to show the possibility of substituting diesel buses in the city. The battery bus SKODA PERUN HP vehicles are pure electric 12m full low floor city buses with the advanced battery system allowing for the rapid charging at bus stops and/or at termini. The system for rapid charging was selected as the best effective solution for the combination between the distance of the bus line, time for charging and also required passenger capacity. The buses will operate on standard city bus line no 33 with length of 7km in one direction. The line 33 was chosen for multiple reasons: it starts in historical centre, passes around the university hospital before finally arriving at one of the most densely populated suburbs of Plzen. It has an elevation about 100m, so it allows for effectively testing the recuperation of the braking energy into the batteries.

Pilsen is the fourth largest city in the Czech Republic. Located in western Bohemia, it is an important industrial, commercial, cultural and administrative centre. The city was founded on the confluence of four rivers – the Úhlava, the Úslava, the Radbuza and the Mže – by the Czech king Wenceslas II in 1295. Situated on the crossroads of two important trade routes and close to Prague, Pilsen experienced rapid growth. Nowadays, the Pilsen metropolitan area covers 125 square kilometres and has a population of around 165,000 people. The high cultural and economic standard of living in Pilsen is reflected in its distinctive architecture. In 1989, the ancient town centre was declared a historical landmark to be carefully preserved. The rich architectural gems here include the Gothic St. Bartholomew’s Cathedral, the Renaissance City Hall, the Baroque reconstruction of the Archdeacon’s house and Franciscan Monastery, and the Great Synagogue of Pilsen.Pilsen became the European Capital of Culture 2015, which shows the diversity of cultural life in the city.